printlogo


کد خبر: 246603تاریخ: 1401/2/24 00:00
روش تعیین تیم‌های صعود و سقوط کننده در شرایط امتیاز مساوی

پیرو مصوبه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به شماره ۱۴۰۰۲۶۱۰۵ موضوع چگونگی تعیین تیم‌های سقوط و صعود کننده در پایان رقابت‌های لیگ‌های تحت پوشش سازمان لیگ و با توجه به سؤالات مکرر پیش آمده از سوی باشگاه‌ها، هیأت‌های فوتبال استانی و سایر ذی‌نفعان و به جهت شفافیت هر چه بهتر و بهره‌برداری از موارد مصوبه فوق، موضوع مطرح شده به قرار ذیل تشریح می‌شود: نحوه رتبه‌بندی تیم‌ها در جدول رده‌بندی و تعیین تیم‌های سقوط کننده، صعود کننده، اعطای سهمیه و غیره پس از پایان یافتن تمامی مسابقات مربوط به لیگ مورد نظر به ترتیب ذیل است:
۱- بیشترین امتیاز به‌دست آمده در همه مسابقات گروهی
در صورت تساوی امتیاز ۲ یا چند تیم در همه مسابقات گروهی در جدول رده‌بندی مسابقات، نتیجه حاصله از دیدارهای رودررو بین تیم‌های هم‌امتیاز به ترتیب و به شرح ذیل تعیین کننده خواهد بود. لذا در ابتدا نتایج رودرروی بین دو یا چند تیم دارای امتیاز مساوی، در یک جدول جدید از جدول نهایی مذکور استخراج گردیده و تیم‌ها براساس نتایج حاصله از بازی‌های رودررو با یکدیگر در جدول جدید به شرح و ترتیب ذیل رتبه‌بندی می‌شوند:
۲- نتایج حاصل از بازی رودررو
۱-۲ - بیشترین امتیاز به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم‌امتیاز (براساس جدول جدید استخراجی)
۲-۲ - تفاضل گل بیشتر در بین دو یا چند تیم هم‌امتیاز (براساس جدول جدید استخراجی)
۲-۳ - بیشترین گل زده به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم‌امتیاز (براساس جدول جدید استخراجی)
(تبصره: در کلیه حالت‌های رقابت رودررو برای دو تیم، احتساب نتایج رودررو براساس مندرجات آورده شده در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مسابقات می‌باشد.)
در ادامه، در صورت تساوی شرایط در موارد ذکر شده بالا به ترتیب، موارد ذیل تعیین کننده رتبه‌بندی تیم‌ها خواهد بود:
۲-تفاضل تعداد گل بیشتر در همه مسابقات گروهی (جدول اصلی و اولیه)
۳- بیشترین تعداد گل زده به دست آمده در همه مسابقات گروهی (جدول اصلی و اولیه)
۴- در صورت تساوی در تمامی موارد فوق، انجام مسابقه در زمین بی‌طرف با رعایت مقررات حذفی می‌باشد.
 

Page Generated in 0.0035 sec